Asiakaspalvelupäälliköt

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiden tehtävänä on vastata nimettyjen asiakkuuksien johtamisesta Valtorin asiakkuudenhallintaprosessin mukaisesti ja asiakkaan kanssa sovituin yhteistyötavoin.
 

Virastot ja laitokset hallinnonaloilta : Valtioneuvosto, Ulkoministeriö, Valtiovarainministeriö, Eduskunta, Tasavallan presidentin kanslia, Oikeuskanslerinvirasto
Asiakas Asiakas-
palvelu-
päällikkö
Asiakkuusjohtaja

Aluehallintovirastot AVIt

Kansaneläkelaitos Kela

Suomen Pankki SP

Väestörekisteri-
keskus VRK

Heli
Parkkonen

p. 0295 50 5649

Mikko
Vuorikoski

p. 0295 50 5070

Valtioneuvoston kanslia VNK

 

Mikko
Mäntylä

p. 0295 50 5026

Eduskunta

Oikeuskanslerinvirasto

Rahoitusvakausvirasto

Tasavallan Presidentin
kanslia TPK

Valtion taloudellinen
tutkimuskeskus VATT

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Pekka
Nykänen

p. 0295 50 5639

Senaatti-kiinteistöt

Tulli

Verohallinto

Mika Kaukonen

p. 0295 50 5459

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet

Valtiokonttori

Valtion Eläkerahasto VER

Teemu Kuparinen

p. 0295 50 5484

Tilastokeskus TK

Maistraatit

Juha Liimatainen

p. 040 706 1188

Virastot ja laitokset hallinnonaloilta : Oikeusministeriö, Työ- ja
elinkeinoministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Kunnat
Asiakas Asiakas-
palvelu-
päällikkö
Asiakkuusjohtaja

Liikennevirasto

Geologian tutkimuskeskus
GTK

Mikko Isola

p. 0295 50 5994

Jukka Rautanen

p. 0295 50 5080

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Viestintävirasto

Seppo Jokinen

p. 0295 50 5745

Oikeusministeriön hallinnonalan virastot

Mike Värri

p. 0295 50 5014

Energiavirasto EV

Huoltovarmuuskeskus HVK

Patentti- ja rekisterihallitus
PRH

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

Alf Karlsson

p. 0295 50 5589

Ilmatieteen laitos

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus

Samuli Kanerva

p. 0295 50 5452

Virastot ja laitokset hallinnonaloilta: Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Asiakas Asiakas-
palvelu-
päällikkö
Asiakkuusjohtaja

Kotimaisten kielten keskus Kotus

Opetushallitus OPH

Suomen Akatemia SA

Taiteen edistämiskeskus Taike

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Tuulikki
Kallio

p. 0295 50 5451

Jere Antikainen

p. 0295 50 5535

 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

Maanmittauslaitos MML

Opintotuen muutoksen-
hakulautakunta

Varastokirjasto

Suomen metsäkeskus

Tero Solehmainen

p. 040 557 7741

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Säteilyturvakeskus STUK

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Jouni Torkkel

p. 0295 50 5008

Niuvanniemen sairaala

Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos THL

Vanhan Vaasan sairaala

Valtion koulukodit

Harri Kiema

p. 0295 50 5465

Helsingin eurooppalainen
koulu ESH

Helsingin ranskalais-
suomalainen koulu HRSK

Luonnonvarakeskus Luke

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Meriturva

Saamelaisalueen koulutus-
keskus

Suomalais-venäläinen koulu SVK

Valteri-koulu

Anne Sandberg

p. 0295 50 5595

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Kansallisarkisto KA

Maaseutuvirasto Mavi

Museovirasto MV

Mika Knuutila

p. 0295 50 5323

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Näkövammaisten kirjasto Celia

Suomenlinnan hoitokunta

Suomen ympäristökeskus SYKE

Anne-Maj Sohlberg

p. 0295 50 4085

Virastot ja laitokset hallinnonaloilta: Sisäministeriö, Puolustus-
ministeriö
Asiakas     Asiakas-
palvelu-
päällikkö  
Asiakkuusjohtaja  

Suojelupoliisi Supo

Keskusrikospoliisi KRP

Poliisiammattikorkeakoulu Polamk

Poliisilaitokset

Pelastusopisto

Heidi Kauppinen

p. 0295 48 7639

 

Jouni Mustonen, TUVE-palvelut 

p. 0295 48 7710

Poliisihallitus

Taina Nyström

p. 0295 48 7802

Rajavartiolaitos

Hätäkeskuslaitos

Maahanmuuttovirasto Migri

Tapio Nikka

p. 0295 48 7348

Puolustusvoimat

Pasi Vaara

p. 0295 48 7807

Katja Hakkarainen

p. 0295 48 7801

Millog Oy

Pelastuslaitokset

Sairaanhoitopiirit

kehityspäällikkö Riitta Hiltunen

p. 0295 48 7338

Suomen Turvallisuusverkko Oy

Puolustushallinnon rakennuslaitos PHRAKL

Sirpa Määttänen

p. 0295 48 7602

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi[at]valtori.fi.

Poikkeus: Jouni Mustosen, Heidi Kauppisen, Taina Nyströmin, Tapio Nikan, Pasi Vaaran, Katja Hakkaraisen, Riitta Hiltusen ja Sirpa Määttäsen sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi[at]tuve.fi.