Information om Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori är ett servicecenter och statens ämbetsverk inom finansministeriets

Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidé

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori producerar för statsförvaltningen branschoberoende ICT-tjänster samt informations- och kommunikationstekniska integrationstjänster som uppfyller höga beredskaps- och säkerhetskrav.

Med branschoberoende ICT-tjänster inom statsförvaltningen avses tjänster, vars tillhandahållande eller anordnande inte kräver speciell kompetens om förvaltningsområdet och som baserar sig på allmänt använda lösningar för utrustning, programvaror och teknologier. Att modifiera tjänster och lösningar enligt kunderna gör dem inte branschspecifika.

Vision: Arbete hos staten - smidigt och tryggt

Valtoris mål är att statens branschoberoende ICT-tjänster ska vara konkurrenskraftiga, av hög kvalitet, ekologiska, informationssäkra och uppfylla kundernas behov.

Detta innebär bland annat att

  • Tjänsterna är konkurrenskraftiga jämfört med marknadsaktörernas tjänster.
  • Tjänsterna är högkvalitativa jämfört med kundbehoven.
  • Tjänsterna tillhandahålls ekologiskt, vilket även bidrar till att förbättra kundernas ekologiska rutiner.
  • Tjänsterna tillhandahålls med beaktande av kundernas krav på dataskydd och informationssäkerhet.
  • Tjänsterna utgör en fast del av den verksamhet som servicecentrets kunder ägnar sig åt, och de uppfyller de krav som kundernas kärnverksamhet ställer. I omställningar får kunderna tillgång till ICT-tjänster som snabbt kan anpassas till verksamhetsvolymen och vars kostnader för kunden varierar enligt volymen.

 Målsättning

  • Vi producerar högklassiga, driftssäkra och enhetliga grundläggande informationstekniktjänster, med hjälp av vilka kunderna kan erbjuda sina tjänster till medborgare och till företag.
  • Vi möjliggör interoperabla lösningar och flexibla organisationsförändringar mellan statens olika ämbetsverk.
  • Vi uppnår inbesparingar med hjälp av enhetliga processer och tjänster.