Kunder

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris kunder är alla ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen. Kunderna kan också vara statliga affärsverk, andra myndigheter inom offentlig förvaltning, offentligrättsliga inrättningar, riksdagen och fonder utanför statsbudgeten samt företag och samfund som tillhandahåller offentliga förvaltnings- eller serviceuppgifter.

Statliga ämbetsverk och inrättningar ska använda gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och gemensamma informationssystemtjänster, om inte organisationen på grund av omständigheter som avses i 3 § i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster nödvändigtvis måste använda andra tjänster i sin verksamhet eller i en del av den på grund av statens övergripande arkitektur, sådana åtgärder i anslutning till informationsförvaltningen som behövs med tanke på enhetlig verksamhet eller de informations- och kommunikationstekniska tjänsternas interoperabilitet.

Eftersom Valtori tillhandahåller statsförvaltningens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, kan ledningen för informationsförvaltningen vid ämbetsverken och ministerierna fokusera på att utveckla centrala IT-system inom sitt förvaltningsområde.

Valtori sörjer för upphandlingen, driften, administrationen och utvecklingen av de ICT-lösningar som tillhandahålls centraliserat.

 Valtoris kunder