Tjänster

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori producerar branschoberoende ICT-tjänster för statsförvaltningen.

Med branschoberoende ICT-tjänster inom statsförvaltningen avses tjänster, vars produktion eller anordnande inte kräver speciell branschspecifik kompetens och som baserar sig på allmänt använda lösningar för utrustning, programvaror och teknologier. Att modifiera tjänster och lösningar enligt kunderna gör dem inte branschspecifika.

Vid produktionen av tjänsterna beaktas statsförvaltningens särskilda krav på säkerhet och beredskap. Valtori utvecklar hanteringssystemet för sina tjänster enligt principerna för kvalitetsstandarden ISO/IEC 20000-1:2011.

Valtori harmoniserar och standardiserar de tjänster som det producerar samt tjänstehanteringsprocesser och teknologier i samband med dessa.

Valtori erbjuder följande produktifierade servicehelheter till förfogande för organisationer inom statsförvaltningen:

Arbetsomgivningens
tjänster
  Datasystemtjänster   Experttjänster

Terminallösningar

 • Terminaltjänsten Valtti
 • Distansanvändnings-
  tjänsten Kauko
 • Mobilterminaltjänsten

Datalommunikatonstjänster

 • Reitti - Datakommunikationstjänster för arbetskontoret
 • Statens gemensamma datakommunikations-
  tjänster (VY-nätet)

Kommunikationstjänster

 • Kommunikations-
  lösningen Vyvi
 • Videokonferenstjänst
 • Publicerings-
  plattformstjänsten YJA
 • Organisationens telefonilösningar
 • Dokumentlager

ICT-flyttjänst

Utskriftstjänst

 

Administrationstjänster för identiteter och tillgången

 • Administrationstjänst för identiteter Nyckel
 • Lösningen för engångsinloggning Virtu

Kapacitetslösningen Vaka

Stödtjänster till organisatonens verksamhet

 • Servicehanterings-systemet Toimi

Integrationstjänster

 • Integrationstjänsten VIA
 • Gränssnittet Suomi.fi-informationsled

Lomake.fi-tjänsten

 
 • Arkitektur-tjänster
 • Experttjänster för datasäkerhet
 • ICT-analytiker och -expert-tjänster
 • Konsulttjänster inom testning