Muutoksia organisaatioon ja toimintatapaan

Valtoriin uusi hallitus, uusi toimitusjohtaja ja TUVE-yksikkö

Valtioneuvosto asetti Valtorille uuden hallituksen toimikaudelle 14.3.2016-13.3.2018. Puheenjohtajaksi tuli pääjohtaja Pekka Ruuhonen Verohallinnosta. Uuden hallituksen ensimmäinen tehtävä oli valita Valtorille uusi toimitusjohtaja, kun toimitusjohtajana toiminut Kari Pessi jäi eläkkeelle 1.7.2016.

Valtorin hallitus nimitti 2.5.2016 Valtorin uuden toimitusjohtajan virkaan 51 hakijan joukosta diplomi-insinööri Pasi Lehmuksen. Tehtävä täytettiin viiden vuoden määräajaksi 1.7.2016 alkaen. Lehmus siirtyi Valtorin palvelukseen palvelujohtajan tehtävästä Fujitsu Finland Oy:stä.

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKissa tuotetut turvallisuusverkkotoiminnan (TUVE) tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö siirtyi osaksi Valtoria 1.6.2016. Toiminta organisoitiin suoraan toimitusjohtajan alaiseen TUVE-yksikköön. Siirtyviä henkilöitä oli 335 ja siirtyvän palvelutuotannon arvo oli noin 55 miljoonaa euroa.

Syksy oli muutosten aikaa

Valtori käynnisti elokuussa henkilöstön lomautusta koskevan YT-menettelyn talouden alijäämän sopeuttamiseksi. Syynä alijäämään oli useiden rinnakkaisten palvelujen ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset. Rahoitusvaje pystyttiin kuitenkin turvaamaan muilla toimenpiteillä, kuten muiden kuin asiakasrajapintaan kohdistuvien kulujen säästötoimilla. Lisäksi Valtorille myönnettiin lisätalousarviossa lisämääräraha. Lomautuksiin ei jouduttu turvautumaan.

Valtori käynnisti lokakuussa liiketoimintansa uudelleen organisoimista koskevat YT-neuvottelut, joiden tavoitteena oli organisaatiorakenteen ja toimintamallin muuttaminen aikaisempaa asiakassuuntautuneemmaksi.

Asiakassuuntautuneempaan toimintaan pyritään muun muassa seuraavilla joulukuussa päättyneiden YT-neuvottelujen lopputuloksilla:

  • vahvistetaan asiakasrajapinnan resursointia perustamalla neljä Asiakkuusyksikköä
  • muodostetaan asiakastiimejä, joissa on nimettyjä asiantuntijoita palvelutuotannon eri avainalueilta
  • laaditaan kunkin asiakkaan kanssa yhteinen kehityssuunnitelma, jossa huomioidaan sekä asiakkaiden oma järjestelmäkehitys että Valtorin yhtenäistämishankkeet

Lisäksi sovittiin seuraavista toimenpiteistä:

  • Yhteyskeskuspalvelut keskitetään Kajaaniin ja Valtorin kumppanille 28.2.2017 mennessä
  • Asiakastuen 1. tason tehtävät (ns. help desk) keskitetään Hämeenlinnaan ja Jyväskylään 30.6.2017 mennessä